Dedičstvá v Španielsku

Posledná aktualizácia: 10/5/2012

 • Ktorý orgán je príslušný?
  Na koho sa musím obrátiť ?

  Tu nájdete všetky informácie potrebné pre zistenie orgánu (súd, notár, atď.), ktorý prevezme dedičské konanie. Sú tu detailne uvedené jednotlivé pravidlá príslušnosti. Táto časť rovnako pokrýva aj otázky týkajúce sa dedičstva cudzieho štátneho príslušníka a prechodu majetku, ktorý sa nachádza v zahraničí.

 • Aké je rozhodné právo ? Môžem si zvoliť právo ktoré sa bude aplikovať na moje dedičstvo ?

  Tu nájdete všetky potrebné informácie pre určenie rozhodného práva, ktoré sa aplikuje na dedičstvo s cezhraničným prvkom. Bude sa aplikovať právo podľa štátnej príslušnosti zosnulého ? Alebo skôr podľa obvyklého pobytu zosnulého ? Je možné si zvoliť rozhodné právo pre dedičstvo ? V prípade cezhraničnej situácie tu rovnako nájdete všetky potrebné vysvetlenia o pravidlách kolíznych noriem.

 • Kto a koľko dedí v prípade absencie závetu ?

  Tu nájdete všetky podstatné informácie o prechode zákonných dedičských podielov. Predovšetkým Vám bude vysvetlené, kto a koľko dedí v prípade absencie závetu. Nakoniec, v prípade registrovaného partnerstva alebo faktického zväzku, nájdete v tejto kapitole informácie o právach pozostalého partnera.

 • Obmedzenia slobody poručiteľa pri zostavení závetu (neopomenuteľné časti)

  Neopomenuteľná časť zodpovedá časti dedičstva, ktorú zosnulý nemôže odoprieť niektorým jeho dedičom. V tejto kapitole nájdete všetky potrebné informácie o dedičoch, ktorí majú právo na tento povinný podiel a ako môžu toto právo uplatniť. Nakoniec určíme či a ako môže dedič odmietnuť svoju neopomenuteľnú časť.

 • Ako je zriadený závet a môžem ho dať zaregistrovať ?

  Tu nájdete všetky potrebné informácie o rôznych formách závetov a podmienkach ich platnosti, pokiaľ ide o formu a obsah. Ďalej uvedieme, či je možné zaregistrovať svoj závet a na ktorej inštitúcii.

 • Kedy a ako sa stane niekto dedičom ?

  Tu nájdete potrebné informácie o tom ako prebieha prechod dedičstva. Táto kapitola ponúka odpovede na nasledujúce otázky : Čím je začatý « proces dedenia » ? Akým spôsobom je overené postavenie dediča ? Existuje systém správy dedičstva ? Ďalej spomenieme aj zriadenie súpisu dedičstva. Nakoniec tu nájdete viacero informácií pokiaľ ide o zodpovednosť dedičov a spoludedičov za dlhy zosnulého.

 • Aké dane musím zaplatiť za dedičstvo ?

  Tu nájdete informácie o daniach z dedičstva, platných v tej ktorej krajine.

This interactive map is only visible when the flash v8 plugin is installed & javascript is enabled.