Hoe een testament opstellen en hoe het laten registreren?

Laatste update: 10/5/2012

De Estse wet kent onder andere de volgende testamenten: het authentiek testament gewaarmerkt door een notaris (notarieel testament), het testament opgesteld door de erflater en neergelegd bij de notaris (notarieel testament), het testament ondertekend in aanwezigheid van getuigen (eigen testament) en een holografisch testament (eigen testament).

Er zijn verschillende manieren om een testament op te maken:

  • Authentiek testament gewaarmerkt door een notaris – een notaris waarmerkt een testament dat hij/zij heeft opgesteld in overeenstemming met de testamentaire beschikking van de erflater of dat door een erflater bij hem of haar werd voorgelegd voor waarmerking. Een erflater ondertekent zijn/haar testament in aanwezigheid van een notaris.
  • Neergelegd testament – een erflater kan een notarieel testament maken door zijn/haar testamentaire beschikking in een verzegelde omslag neer te leggen bij een notaris en aan de notaris te bevestigen dat dit zijn/haar testament is.
  • Testament ondertekend in aanwezigheid van getuigen – een erflater kan een eigen testament maken dat hij/zij ondertekent in aanwezigheid van minstens twee getuigen die handelingsbekwaam zijn en waarin de erflater de datum vermeldt waarop het testament gemaakt werd. De getuigen moeten gelijktijdig aanwezig zijn bij de ondertekening van het testament.
  • Eigenhandig testament – een erflater kan een eigen testament maken door het volledig eigenhandig te schrijven en de datum te vermelden waarop het testament werd gemaakt. Alleen de erflater ondertekent dit eigenhandig testament.

Merk op dat een eigen testament zes maanden nadat het werd gemaakt ongeldig wordt indien de erflater op dat ogenblik nog leeft. Na die termijn dient de erflater een nieuw testament op te stellen. Notarieel bekrachtigde testamenten hebben geen beperkte geldigheid. Een erflater kan een eigen testament zelf bewaren of kan het aan iemand anders geven die het dan veilig bewaart.

Informatie over testamenten wordt opgetekend in het testamentenregister. Gegevens worden ingevoerd op tweevoudige basis:

  • Na de bekrachtiging van een testament of het in bewaring of uit bewaring nemen van een testament dient een notaris een verklaring in te dienen bij het testamentenregister.
  • Gegevens over eigen testamenten, en over de wijziging of herroeping ervan worden in het register ingevoerd op basis van verklaringen van erflaters of verklaringen van personen aan wie een erflater een testament overhandigd heeft voor veilige bewaring.

Een notarieel bekrachtigd testament dient dus verplicht geregistreerd te worden, terwijl de registratie van een eigen testament optioneel is.

In een grenssituatie is een testament in principe geldig in Estland indien het overeenstemt met de wetgeving van het land waar het testament gemaakt werd. De vorm van een testament valt onder de toepassing van het Verdrag van Den Haag van 1961 inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen.

Bijkomende informatie over de middelen tot bewaren, inschrijven en opzoeken van een testament is tevens beschikbaar op de website van de ‘Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires (ARERT)’ , in de rubriek “Praktische fiches”.

www.arert.eu