Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, ποιος κληρονομεί και πόσο;

Τελευταία ενημέρωση: 10/5/2012

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές στα διάφορα σενάρια, όπως, για παράδειγμα:

  • Αν ο κληρονομούμενος ήταν άγαμος και άκληρος, στην εξ αδιαθέτου κληρονομιά καλούνται οι γονείς. Αν ένας από τους γονείς αποβιώσει πριν από την επαγωγή της κληρονομιάς, η κληρονομική μερίδα που του αναλογούσε περιέρχεται στον αδελφό ή την αδελφή του κληρονομούμενου κατ’ ισομοιρία. Αν ένα από τα αδέλφια του κληρονομούμενου αποβιώσει πριν από την επαγωγή της κληρονομιάς, αφήνοντας κατιόντες, η κληρονομική του μερίδα περιέρχεται στους κατιόντες αυτού. Ο διαμοιρασμός αυτής της μερίδας ρυθμίζεται σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν το διαμοιρασμό μεταξύ απώτερων κατιόντων του διαθέτη. Ελλείψει αδελφιών ή κατιόντων των αδελφιών του διαθέτη, όλη η κληρονομιά περιέρχεται στους παππούδες και τις γιαγιάδες του κληρονομούμενου, οι οποίοι κληρονομούν κατ’ ισομοιρία. Αν ένας από τους παππούδες ή γιαγιάδες αποβιώσει πριν από την επαγωγή της κληρονομιάς, η κληρονομική του μερίδα περιέρχεται στους κατιόντες αυτού. Ελλείψει κατιόντων του παππού ή της γιαγιάς που απεβίωσε πριν από την επαγωγή της κληρονομιάς, η κληρονομική μερίδα περιέρχεται στους άλλους παππούδες και γιαγιάδες κατ’ ισομοιρία. Ελλείψει των γονέων που αναφέρονται εδώ και περιλαμβάνονται στην εξ αδιαθέτου κληρονομιά, η περιουσία περιέρχεται στο δήμο της τελευταίας κατοικίας του διαθέτη. Αν δεν είναι δυνατό να καθοριστεί η τελευταία κατοικία του διαθέτη στην Πολωνία ή αν η τελευταία κατοικία του διαθέτη βρίσκεται στην αλλοδαπή, η κληρονομιά περιέρχεται στο Δημόσιο Θησαυροφυλάκιο.
  • Αν ο κληρονομούμενος, χωρίς σύζυγο, αφήνει τέκνα, τα τέκνα και μόνο κληρονομούν κατ’ ισομοιρία.
  • Αν ο κληρονομούμενος αφήνει σύζυγο, αυτός/αυτή καθίσταται μοναδικός κληρονόμος, ελλείψει κατιόντων, πατρός, μητρός και αδελφιών του κληρονομούμενου.
  • Αν ο κληρονομούμενος αφήνει σύζυγο και τέκνα, ο/η σύζυγος που επιζεί θα είναι απλά συγκληρονόμος μαζί με τα τέκνα. Το ύψος της κληρονομικής μερίδας του/της εξαρτάται επίσης από το καθεστώς περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, δηλαδή το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις μεταξύ των συζύγων. Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος αφήνει σύζυγο με τον οποίο/την οποία ζούσε υπό το νόμιμο καθεστώς περιουσιακών σχέσεων συμμετοχής σε αγορές, ο/η σύζυγος που επιζεί λαμβάνει το μισό των κοινών περιουσιακών στοιχείων κατ’ εφαρμογή του καθεστώτος περιουσιακών σχέσεων των συζύγων. Το άλλο μισό των κοινών περιουσιακών στοιχείων περιέρχεται στην κληρονομιαία περιουσία. Από την κληρονομιαία περιουσία, το μισό περιέρχεται στο/στη σύζυγο σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος έχει μόνο ένα τέκνο. Αν έχει περισσότερα τέκνα, ο/η σύζυγος λαμβάνει το ένα τέταρτο της κληρονομιάς και το υπόλοιπο περιέρχεται κατ’ ισομοιρία στα τέκνα. Το μερίδιο ενός τέκνου που προαποβίωσε περιέρχεται στους κατιόντες του κατά ρίζες (εκπροσώπηση).

Κληρονομούν οι σύντροφοι μιας καταχωρημένης ή μη καταχωρημένης συμβίωσης;
Το πολωνικό δίκαιο δεν αναγνωρίζει αυτόν τον τύπο συμβίωσης. Το πολωνικό δίκαιο δεν παρέχει αυτόματα κληρονομικό δικαίωμα στο/στη σύντροφο που επιζεί. Το άτομο αυτό δεν μπορεί να γίνει κληρονόμος εκτός και αν το προβλέπει η διαθήκη.

Υπάρχουν ειδικοί κανόνες για την κληρονομική διαδοχή γεωργικών εκτάσεων;
Υπάρχουν πολύ ειδικοί κανόνες για την κληρονομική διαδοχή γεωργικών εκτάσεων.