Наследяване в България

Последно обновяване: 10/5/2012

 • Кой орган е компетентен?
  Към кого следва да се обърна?

  Тук ще намерите цялата необходима информация относно компетентния орган (съд, нотариус и т.н.), който ще се заеме с процедурата по наследяване. В подробности са представени различните норми, засягащи компетентността. В този раздел се съдържат и въпроси относно наследството на чужд гражданин, както и наследяване на вещи, намиращи се в чужбина.

 • Кое е приложимото право? Мога ли да избера приложимото право за моето наследство?

  Тук ще намерите цялата необходима информация относно приложимото право за наследство, което съдържа трансгранични елементи. Дали в случая се прилага законът според националността на починалия? Или по-скоро законът според обичайното местопребиваване на починалия? Може ли човек сам да избере приложимия закон за своето наследство? При казус с трансграничен елемент ще намерите също така необходимите разяснения относно стълкновителните норми.

 • Кой наследява и в каква пропорция при липса на завещание?

  Тук ще намерите цялата необходима информация относно наследяването на законните наследствени дялове. А именно, тук се обяснява кой наследява и в каква пропорция при липса на завещание. На последно място, в случай че е налице регистрирано или фактическо съжителство, ще получите разяснения относно правата на преживелия партньор.

 • Граници на свободното разпореждане с наследство чрез завещание (запазени части)

  Запазената част съответства на наследствения дял, от който наследодателят не може да лиши определени наследниците. Тук ще намерите необходимата информация относно това кои са наследниците със запазена част и как могат да отстояват правата си. На последно място, тук можете да разберете възможно ли е и по какъв начин наследник да се откаже от запазената си част.

 • Как се изготвя завещание и мога ли да го впиша?

  Тук ще намерите цялата необходима информация относно различните видове завещание и условията, при които дадено завещание е валидно по отношение на формата и съдържанието. Освен това ще разберете дали е възможно да впишете завещанието си и в кое ведомство.

 • Кога и как се става наследник?

  Тук ще намерите цялата необходима информация относно процедурата по наследяване. Тази част има за цел да даде отговор на следните въпроси: Как започва „процедурата по наследяване”? Как се проверява дали дадено лице е наследник? Има ли система за управление на наследството? Също така се споменава дали е изготвен опис на наследството на починалия. И накрая е изложена информация по отношение на отговорността на наследниците и сънаследниците спрямо дълговете на починалия.

 • Какви данъци трябва да платя при наследяването?

  Тук ще намерите информация за данъците върху наследството, които следва да се платят в съответната страна.

This interactive map is only visible when the flash v8 plugin is installed & javascript is enabled.